Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Ιστοσελίδας

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον Διαδικτυακό Τόπο του έργου ‘epirus-watters’ με φορέα υλοποίησης το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το διακριτικό τίτλο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Α.Φ.Μ. 999355106 , Εποπτευόμενος Οργανισμός – Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στο 46,7 χλμ. Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος, Τ.Κ.:19013.

Πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.).

Εισαγωγή

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι πολύ σημαντική για την ομάδα έργου του έργου ‘epirus-watters’, εφεξής ‘epirus-watters’. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και διασφαλίζουμε ότι το προσωπικό μας γνωρίζει τις υποχρεώσεις του κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του ‘epirus-watters’.

Το ‘epirus-watters’ ως υπεύθυνος επεξεργασίας, με την παρούσα πολιτική, σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με εσάς. Στόχος της πολιτικής αυτής είναι να εξασφαλίσει ότι η επεξεργασία των Δ.Π.Χ. από το ‘epirus-watters’ γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων και ότι το προσωπικό του ‘epirus-watters’ γνωρίζει τα δικαιώματα των υποκειμένων και τις υποχρεώσεις του ‘epirus-watters’ όταν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Όπως αποτυπώνεται στους Όρους Χρήσης και στην Πολιτική για τα Cookies, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας απευθύνονται προς το κοινό, δεν στοχεύουν σε ανηλίκους και δεν επεξεργάζονται Δ.Π.Χ. ανηλίκων κάτω των 16 ετών. Η Πολιτική ισχύει για όλα τα μέλη του ‘epirus-watters’ και για όλα τα Δ.Π.Χ. που επεξεργάζονται για λογαριασμό του ‘epirus-watters’, με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε μορφή.

Ορισμοί

«Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα.
«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η
αποθήκευση, κλπ.
«περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον,
«υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που,
μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, εν προκειμένω το ‘epirus-watters’.
«εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του ‘epirus-watters’.
«συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρη επίγνωση, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
«Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων»: st.ioannou@hcmr.gr,
«Υποκείμενο των δεδομένων»: Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.
«Νομοθεσία προστασίας Δ.Π.Χ.»: περιλαμβάνει τον κανονισμό 2016/679 για την προστασία των δεδομένων (GDPR) και το νόμο 2472/1997 για την προστασία των Δ.Π.Χ., τις οδηγίες και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το νόμο 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίας και κάθε άλλη ειδικότερη νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής ή/και την επεξεργασία Δ.Π.Χ. Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων διέπει τον τρόπο με τον οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων όπως το ‘epirus-watters’ μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων, καταγράφοντας και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματά τους.
«Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.)»: Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είναι Ελληνική Α.Π.Δ.Π.Χ., εδρεύουσα επί της Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ: +30-210 6475600, Fax: +30-2106475628, www.dpa.gr. Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη Αρχή με αποστολή της την προστασία των δικαιωμάτων της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου, η συνδρομή της προς αυτόν σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών δικαιωμάτων του και την υποστήριξη και καθοδήγηση των υπεύθυνων επεξεργασίας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους απέναντι στο νόμο.
«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,
«Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
«Πολιτική Προστασίας Δεδομένων»: ένα σύνολο κανόνων και διαδικασιών, τις οποίες υποχρεούνται να τηρούν όλοι όσοι συμμετέχουν στον οργανισμό. Εξισορροπούν το δικαίωμα και την ανάγκη του ‘epirus-watters’ να επεξεργάζεται Δ.Π.Χ. με την υποχρέωση για την προστασία των δικαιωμάτων και του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής του Υποκειμένου Δεδομένων.
«Προσωπικό»: περιλαμβάνει όλους τους υπαλλήλους του ‘epirus-watters’ οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση εργασίας ή παροχή υπηρεσιών καθώς και όλους τους έκτακτους υπαλλήλους, εργολάβους, συμβούλους και τρίτους με τους οποίους υπάρχει συνεργασία και στα πλαίσια της οποίας έχουν συναφθεί συμβάσεις ή έχουν περιληφθεί ρήτρες εμπιστευτικότητας ή μη γνωστοποίησης.

Το ‘epirus-watters’ συμμορφώνεται με την νομοθεσία για την προστασία Δ.Π.Χ. το ‘epirus-watters’ σέβεται και τηρεί τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και συγκεκριμένα :
α) Τα Δ.Π.Χ. υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»). Αυτό σημαίνει το ‘epirus-watters’ θα χρησιμοποιήσει δίκαια τα Δ.Π.Χ. και θα προσδιορίσει μια νόμιμη βάση για την επεξεργασία. Όταν τα υποκείμενα θα παρέχουν στον ‘epirus-watters’ τα Δ.Π.Χ. για πρώτη φορά ή αν αλλάξει ο σκοπός της επεξεργασίας, έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν να μάθουν τον τρόπο, το σκοπό, την περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα τους, τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, τα δικαιώματά τους αναφορικά με τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πρόσβασης και μεταφοράς δεδομένων, της διόρθωσης και διαγραφής, του περιορισμού της επεξεργασίας και του δικαιώματος αντίρρησης στην επεξεργασία, τις συνέπειες της μη παροχής των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από το νόμο ή για συμβατικούς σκοπούς, και την ύπαρξη και τα δικαιώματα που σχετίζονται με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
β) Δ.Π.Χ. συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς («περιορισμός του σκοπού»). Το ‘epirus-watters’ επεξεργάζεται Δ.Π.Χ. μόνο για τους σκοπούς της επεξεργασίας και δεν θα τα χρησιμοποιεί για άλλους σκοπούς που δεν είναι συμβατοί με τους αρχικούς σκοπούς. Με την επιφύλαξη των κατάλληλων διασφαλίσεων, η περαιτέρω επεξεργασία για λόγους αρχειοθέτησης για λόγους γενικού συμφέροντος, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστη με τους αρχικούς σκοπούς.
γ) Τα Δ.Π.Χ. είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»). Το ‘epirus-watters’ διασφαλίζει ότι μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δ.Π.Χ. θα υφίστανται επεξεργασίας, για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν και δεν θα συλλεχθούν ή διατηρηθούν Δ.Π.Χ. επειδή ενδέχεται να είναι χρήσιμα στο μέλλον.
δ) Τα Δ.Π.Χ. είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, θα επικαιροποιούνται, θα λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»). Τα δεδομένα θα είναι ανακριβή όταν είναι λανθασμένα ή παραπλανητικά ως προς τα πραγματικά περιστατικά στα οποία αναφέρονται. Το ‘epirus-watters’ έχει δημιουργήσει και θα ελέγχει περιοδικά εάν χρειάζεται να αναπτύξει και άλλες διαδικασίες, για τη διατήρηση της ποιότητας της συλλογής των δεδομένων, είτε συλλέγονται ή λαμβάνονται από τον οργανισμό είτε όχι, καθώς και για την ακριβή τροποποίηση, ενημέρωση ή διόρθωση τους.
ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»), και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το αναγκαίο χρονικό διάστημα για τους σκοπούς για τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Κάθε Διεύθυνση, Τμήμα ή Ινστιτούτο του ‘epirus-watters’ φροντίζει να προσδιορίσει και να τηρήσει τις κατάλληλες περιόδους τήρησης καθώς και να διασφαλίσει την ασφαλή καταστροφή τους όταν περάσει το χρονικό διάστημα ή παύσει να υφίσταται ο σκοπός της επεξεργασίας και δεν υπάρχει καμία νομική απαίτηση ή νόμιμο συμφέρον ή δικαίωμα για τη συνέχιση της τήρησής τους. Ενδέχεται να αποθηκεύονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον τα προσωπικά δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, την επιστημονική και ιστορική έρευνα ή για στατιστικούς σκοπούς υπόκειται στην εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.
στ) Τα Δ.Π.Χ. υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη
χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»). Γι’ αυτό το λόγο η όποια επεξεργασία Δ.Π.Χ. για λογαριασμό του ‘epirus-watters’ ή Δ.Π.Χ. που έχει συλλέξει ο Οργανισμός, λαμβάνει χώρα τηρούμενων αυστηρών συμβατικών
ρητρών. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του ‘epirus-watters’ συμμετέχει, λαμβάνει γνώση και θέτει στην διοίκηση την άποψή του στα αρχικά στάδια κάθε έργου ή στην προτεινόμενη αλλαγή μιας διαδικασίας που έχει σημαντικές επιπτώσεις στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εξεργασία των Δ.Π.Χ. από οποιαδήποτε Διεύθυνση, Τμήμα, Ινστιτούτο ή υπάλληλο τηρεί την Πολιτική Ασφαλείας του ‘epirus-watters’ Το προσωπικό του ‘epirus-watters’ έχει ενημερωθεί προκειμένου να αναφέρει κάθε πραγματικό ή ύποπτο περιστατικό το οποίο έχει ή ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια, κλοπή, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, τυχαία καταστροφή ή αποκάλυψη των Δ.Π.Χ. σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντίδρασης σε παραβίαση δεδομένων.

Το ‘epirus-watters’ σέβεται και τηρεί την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία επενδύοντας εξίσου και στην εμπιστοσύνη του κοινού και χρηστών των υποδομών της. Παρακολουθεί και ακολουθεί τις συστάσεις της ΑΠΔ.Π.Χ., του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και του Ευρωπαίου Επιτρόπου. Εφαρμόζει τις ορθές πρακτικές και υιοθετεί τους κατάλληλους κώδικες συμπεριφοράς και πολιτικές για την εσωτερική οργάνωση και διαχείριση των Δ.Π.Χ.. Είναι στην διάθεση των αρμόδιων αρχών και των υποκειμένων προκειμένου να αποδείξει τη συμμόρφωση του με τις σχετικές διατάξεις, παρέχοντας τις εξής πληροφορίες: α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, β) τους σκοπούς της επεξεργασίας και τη νομική βάση, γ) περιγραφή των κατηγοριών των υποκειμένων δεδομένων και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δ) τους αποδέκτες των αποδεκτών Δ.Π.Χ. που ενδεχομένως υπάρχουνε, ε) εάν και σε ποιες χώρες διαβιβάζονται τα Δ.Π.Χ., στ) το χρονικό πλαίσιο τήρησης των Δ.Π.Χ., ζ) περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας των Δ.Π.Χ.. Προσπαθεί να σχεδιάσει και να αναπτύξει τις κατάλληλες δομές, για την λειτουργία των συστημάτων και διαδικασιών για τη σωστή και νόμιμη επεξεργασία όλων των Δ.Π.Χ., με τρόπο που να διασφαλίζει την ακεραιότητα, την ακρίβεια, τη συνάφεια και την ασφάλεια τους. Γι’ αυτό το λόγο υιοθετεί λύσεις προστασίας της ιδιωτικότητας και του απορρήτου εξ ορισμού και ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες του ‘epirus-watters’. Διεξάγει αξιολόγηση αντικτύπου προστασίας δεδομένων όταν χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες ή σχεδιάζει επεξεργασία υψηλού κινδύνου για τα Δ.Π.Χ.. Ιδίως αναφορικά με την εγκατάσταση και χρήση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) και παρόμοιου εξοπλισμού. Ακολουθεί τις συστάσεις των αρμόδιων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών αρχών πχ Α.Π.Δ.Π.Χ., συμμορφωμένο με οποιοδήποτε Κώδικα Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς στον οποίο υπάγεται ή έχει υιοθετήσει. Το ‘epirus-watters’ κατηγοριοποιεί τα Δ.Π.Χ. και ελέγχει, αναγνωρίζει, λαμβάνει μέτρα και εξαλείφει τον κίνδυνο από την επεξεργασία τους, με σκοπό την κατά το δυνατό εξάλειψη του κινδύνου για τα Δ.Π.Χ. και την ιδιωτική ζωή των υποκειμένων.

Διασφαλίζει την διάφανη επεξεργασία και παρέχει ειδοποιήσεις και ενημερώσεις αναφορικά με την επεξεργασία Δ.Π.Χ.. Ενώ χρησιμοποιεί την συναίνεση ως νομική βάση για την επεξεργασία των Δ.Π.Χ., όταν αυτή είναι και η κατάλληλη επιλογή για την εξυπηρέτηση των σκοπών της επεξεργασίας των Δ.Π.Χ.

Ελέγχει και φροντίζει να μην αποκαλύπτονται Δ.Π.Χ. σε όσους δεν έχουν σχετικό δικαίωμα ή τρίτους, εκτός εάν επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο. Για το σκοπό αυτό φροντίζει ότι όλοι οι υπάλληλοι του ‘epirus-watters’ που συμμετέχουν άμεσα στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχουν εκπαιδεύονται και ενημερώνονται σε ετήσια βάση. Ελέγχει και εξασφαλίζει ότι οι εξωτερικοί συνεργάτες που λαμβάνουν Δ.Π.Χ. από τον Οργανισμό, ανεξαρτήτως εάν μπορούν να θεωρηθούν εκτελούντες την επεξεργασία, έχουν λάβει τα κατάλληλα, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση τους με τις αρχές προστασίας δεδομένων και τις συναφείς απαιτήσεις που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική. Ο έλεγχος των υπαλλήλων και των εξωτερικών συνεργατών είναι συνεχής. Η παραβίαση των κανόνων και των αρχών προστασίας των Δ.Π.Χ., από υπάλληλο του ‘epirus-watters’ έχει και πειθαρχικές κυρώσεις. Ελέγχει και αξιολογεί εξονυχιστικά τους συνεργάτες του, οι οποίοι του μεταβιβάζουν δεδομένα και ζητάει τις κατάλληλες διασφαλίσεις και διαβεβαιώσεις ότι έχουν το δικαίωμα και έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να μην προβάλλουν δικαιώματα των υποκειμένων.

Διαχειρίζεται τα αιτήματα των υποκειμένων που αντιτίθενται στην επεξεργασία ή που επιθυμούν τον περιορισμό της προκειμένου να ανταποκριθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό και προβαίνει ακόμα και αυτοβούλως στην διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή ακόμα και στην διαγραφή τους. Σε κάθε περίπτωση σέβεται και προβαίνει στην ικανοποίηση των αιτημάτων υποκειμένων μη χρησιμοποίηση των δεδομένων τους για εμπορικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες.

Έχει δημιουργήσει την κατάλληλη δομή και διαδικασίες για την διαχείριση οποιουδήποτε περιστατικού ή καταγγελίας σχετικά με την επεξεργασία Δ.Π.Χ. και την συμμόρφωση του ‘epirus-watters’ με την παρούσα πολιτική. Οποιαδήποτε καταγγελία και περιστατικό θα το διαχειριστεί ο Οργανισμός ως υπεύθυνος επεξεργασίας με τη συνδρομή και τις συμβουλές του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (st.ioannou@hcmr.gr)

Το ‘epirus-watters’ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δ.Π.Χ.

Στο ‘epirus-watters’ όλο το προσωπικό είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη της συμμόρφωσης με αυτήν την πολιτική. Το προσωπικό επεξεργάζεται Δ.Π.Χ. μόνο για την εξυπηρέτηση των νόμιμων, επιχειρησιακών σκοπών που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Όλο το προσωπικό του ‘epirus-watters’ είναι υπεύθυνο για την αναφορά παραβιάσεων που έχουν συντελεστεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, αμέσως μόλις λάβουν γνώση και να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες από την εσωτερική πολιτική διαδικασίες και ενέργειες.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Υ.Π.Δ.-DPO)

Λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας και είναι υπεύθυνος για να ενημερώνει και συμβουλεύει το ‘epirus-watters’ και τους υπαλλήλους του που επεξεργάζονται για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τη Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, τις πολιτικές του ‘epirus-watters’ σε σχέση με την προστασία των Δ.Π.Χ., συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που
συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας, και των σχετικών ελέγχων. Παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και να παρακολουθεί την υλοποίησή της. Συνεργάζεται με την εποπτική αρχή, και ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για την εποπτική αρχή και για τα υποκείμενα για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία. Τηρεί και αυτός τα αρχεία τεκμηρίωσης των διαδικασιών για την προστασία Δ.Π.Χ. και διαχειρίζεται σε συνεργασία με τον Οργανισμό την διαδικασία ενημέρωσης των υποκειμένων και της Α.Π.Δ.Π.Χ..

Εσωτερικός έλεγχος

Το ‘epirus-watters’ έχει υιοθετήσει διαδικασίες για τον προληπτικό έλεγχο της συμμόρφωσης του προσωπικού και όλων τον εμπλεκομένων συνεργατών, κατά την επεξεργασία των Δ.Π.Χ. με τις διαδικασίες και τις πολιτικές που τους έχουν γνωστοποιηθεί από τον Οργανισμό. Επίσης είναι αρμόδιο για την διερεύνηση και απόδοση ευθυνών σε όποιον έχει, ενδεχομένως εμπλοκή σε περιστατικό παραβίασης των υποχρεώσεων που έχει ο Οργανισμός αναφορικά με την σύννομη επεξεργασία Δ.Π.Χ. των υποκειμένων.

Αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η πολιτική αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ‘epirus-watters’ και θα υπόκειται σε αναθεώρηση όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο από το ‘epirus-watters’. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής (βλ. αρχή της παρούσας Πολιτικής), για να δείτε πότε η παρούσα Πολιτική, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε ισχύ από την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο στην κατάλληλη ενότητα, και η προηγούμενη θα αρχειοθετείται.
Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής για τη μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.

Προστασία Δεδομένων και Απορρήτου

Σε αυτό το σημείο παρέχουμε όλες τι απαραίτητες πληροφορίες πχ. αναφορικά με το είδος των δεδομένων που μπορεί να συλλέξουμε κατά την επίσκεψη σας στην Ιστοσελίδα μας ή από την επαφή που θα έχουμε, και να σας ενημερώσουμε για το πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες και πώς προστατεύουμε το απόρρητό σας όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.
Αποτελεί δέσμευση του ‘epirus-watters’ να χρησιμοποιεί μόνο τα Δ.Π.Χ. τα οποία είναι απαραίτητα για να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στο εξυπηρετούμενο κοινό ή αν επιβάλλεται από το νόμο, πάντοτε μέσα στα πλαίσια της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, παρέχοντας την μέγιστη δυνατή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του ‘epirus-watters’.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς

Το ‘epirus-watters’ συλλέγει δεδομένα μέσω της επαφής που έχει με τους ωφελούμενους, τους επισκέπτες ή τους χρήστες των υπηρεσιών του για διάφορους σκοπούς, με οποιονδήποτε τρόπο π.χ. όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα https://epirus-watters.hcmr.gr, όταν συμπληρώνετε μία φόρμα επικοινωνίας κ.λπ..
Τα Cookies ή/και τα λοιπά δεδομένα χρήστη/ επισκέπτη ενδέχεται να αξιοποιηθούν για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας.
Ενδεικτικά ο Οργανισμός ενδέχεται να συλλέγει δεδομένα περιήγησης από τους Διαδικτυακούς τόπους μας: δεδομένα από το Ιστορικό περιήγησης.
Ενδέχεται επίσης να συλλέξει τα στοιχεία σας από τη φόρμα επικοινωνίας σε περίπτωση που έχετε κάποιο αίτημα αναφορικά με τη διαχείριση και επεξεργασία των Δ.Π.Χ. από τον Οργανισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου st.ioannou@hcmr.gr.

Πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς όταν αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να σας προσφέρουμε μία υπηρεσία. Συνήθως τα δεδομένα μας τα παρέχετε εσείς καταχωρώντας τα οικειοθελώς στην φόρμα που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας (π.χ. όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ) προκειμένου να ζητήσετε από το ‘epirus-watters’ να σας προσφέρει τις υπηρεσίες που επιλέγετε.
Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να προβούμε στην συλλογή δεδομένων, προκειμένου να προστατέψουμε τα συμφέροντά μας ή να ανταποκριθούμε σε αίτημα των αρχών αναφορικά με θέματα προστασίας και ασφάλειας που ενδέχεται να προκύψουν από σχετικές νομικές απαιτήσεις.
Εάν σας ζητηθεί να δώσετε Δ.Π.Χ. ή πληροφορίες κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ‘epirus-watters’ ή την υποβολή κάποιας αίτησης προς τον διαδικτυακό τόπο του ‘epirus-watters’ θα βρείτε εδώ πληροφορίες ώστε να λάβετε γνώση για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες, την νομική βάση για την επεξεργασία και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά .

Επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας

Όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα του ‘epirus-watters’ https://epirus-watters.hcmr.gr/, ενδέχεται να συλλέξουμε αυτόματα δεδομένα και πληροφορίες που μεταδίδονται στον διακομιστή μας και αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής κάθε φορά που το επισκέπτεστε. Αυτές οι πληροφορίες ΔΕΝ ταυτοποιούν τον χρήστη, αποτελούν τεχνικά / IT δεδομένα, είναι ανωνυμοποιημένα, και μοναδικό σκοπό έχουν τη βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας και την παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, όπως:

 • Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και την έκδοση που χρησιμοποιήθηκε.
 • Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης
 • Τον διαδικτυακό τόπο τον οποίο εγκαταλείψατε πριν έρθετε στην Ιστοσελίδα του ‘epirus-watters’.
 • Την Διεύθυνση πρωτοκόλλου του Διαδικτύου (IP)
 • Τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου
 • Παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες για την προστασία του διαδικτυακού μας τόπου από επιθέσεις και εξωτερικούς κινδύνους πχ κακόβουλο λογισμικό.
 • Αναγνωριστικά στοιχεία της συσκευής πχ αν χρησιμοποιείτε κάποια φορητή συσκευή.

Αξιοποίηση Cookies

Τα Cookies, είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας, στο tablet, στο κινητό και γενικά στη συσκευή με την οποία περιηγείστε στο διαδίκτυο και κατά συνέπεια και στον διαδικτυακό τόπο https://epirus-watters.hcmr.gr. Χρησιμοποιούνται ευρέως, προκειμένου να κάνουν τις ιστοσελίδες να λειτουργούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Τα cookies δεν μας δίνουν πλήρη πρόσβαση στον υπολογιστή ή την συσκευή σας και δεν χρησιμοποιούνται για την παραβίαση τις ιδιωτικής σας ζωής. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται και το τρόπο διαχείρισης και διαγραφής τους, μπορείτε να λάβετε εδώ Πολιτική για τα Cookies .

Διαδικτυακοί τόποι τρίτων

Ο Διαδικτυακός τόπος του ‘epirus-watters’ περιέχει συνδέσμους προς Διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν και λειτουργούν από τρίτους, όπως σύνδεσμο προς την συναφή με τα ασφαλιστικά ζητήματα της Ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Διαύγεια. Οι σελίδες αυτές έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και σας παροτρύνουμε να τις συμβουλευθείτε πριν περιηγηθείτε σε αυτές τις τοποθεσίες. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο τηρούν και σέβονται την νομοθεσία περί προστασίας του απορρήτου και Δ.Π.Χ.. Μετά την ανακατεύθυνση στους ιστότοπους τρίτων είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι.

Αποθήκευση δεδομένων

Ο χώρος φιλοξενίας (data center) όπου αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται σε χώρο μέσα στον Οργανισμό, ο οποίος είναι καλά προστατευμένος και στον οποίο έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα που εργάζονται στο Τμήμα Υπολογιστικού Κέντρου. Αντίγραφα back-up τα οποία κρατούνται φυλάσσονται εκτός του ίδιου του server και σε τοποθεσίες του Ινστιτούτου σε Αθήνα και Κρήτη.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε από την ιστοσελίδα καθορίζεται ως εξής:

Στην περίπτωση που συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα ανάλογο του αιτήματός σας. Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος που ορίζεται είτε από την συμβατική μας σχέση, είτε από την νομοθεσία (πχ φορολογική κλπ), ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή καταστροφή τους.

Τεχνικά μέτρα Προστασίας των δεδομένων σας

Η προστασία των δεδομένων σας είναι πολύ σημαντική για το ‘epirus-watters’. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την ορθή χρήση τους, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητά τους. Το ‘epirus-watters’ δεν θα στείλει ποτέ μήνυμα που να ζητάει να μας διαβιβάσετε δεδομένα ασφαλείας όπως κωδικό πρόσβασης, οικονομικά στοιχεία ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω συνδέσμου (link).
Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές λύσεις και διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Όπου μπορούμε έχουμε υιοθετήσει για την ασφάλεια των δεδομένων σας και του απορρήτου της επικοινωνίας την τεχνολογία κρυπτογράφησης Secure Sockets Layer (SSL). Έχουμε εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουμε από την απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση των δεδομένων που έχουμε συλλέξει από εσάς μέσω των διαδικτυακών μας τόπων και για να προστατέψουμε την ιδιωτικότητά σας. Το ‘epirus-watters’ έχει προβλέψει και έχει εγκαταστήσει τόσο σύστημα antivirus, όσο και firewall, προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο προστατευμένο από κάποια εξωτερική επίθεση. Ωστόσο, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές μέσο επικοινωνίας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που θα εισάγετε σε αυτόν τον ιστότοπο ή μας στείλετε μέσω διαδικτύου, τουλάχιστον για όλη την διαδρομή τους.

Τροποποιήσεις και Αλλαγές της Πολιτικής

Το ‘epirus-watters’ μπορεί να τροποποιεί την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων και απορρήτου. Παρακαλούμε να ελέγχετε την ημερομηνία εφαρμογής στην αρχή της παρούσας, για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη δήλωση απορρήτου και η παλαιότερη θα αρχειοθετείται. Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα δήλωση που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, με αποτέλεσμα να επηρεάζει την ιδιωτικότητά σας, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε, όπου μπορούμε, τη δυνατότητα επιλογής για τη μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική απορρήτου ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των δικαιωμάτων σας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, αποστέλλοντας το αίτημα σας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου st.ioannou@hcmr.gr.
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε για να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας μπορείτε να απευθυνθείτε και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Α.Π.Δ.Π.Χ. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210
6475600, Fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr

Δικαιώματα των υποκειμένων

Προβαίνουμε στην επεξεργασία δεδομένων:

 • Ως εργοδότης, για θέματα που αφορούν το προσωπικό,
 • Ως πάροχος υπηρεσιών και αγαθών, για την εξυπηρέτηση του κοινού.
 • Ως υπόχρεοι σε συμμόρφωση με οποιαδήποτε απαίτηση του νομικού πλαισίου εντός του οποίου λειτουργούμε.

Τα δικαιώματά σας βάσει της Ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας Δ.Π.Χ. είναι:

Δικαίωμα ενημέρωσης

Πρέπει να υπάρχει ένας σαφής λόγος για τον οποίο το ‘epirus-watters’ πρέπει να συλλέξει ή να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Γι’ αυτό και έχετε το δικαίωμα τα αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, πως θα τα επεξεργαστούμε και που έχουμε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Περίληψη αυτών των πληροφοριών θα σας παρέχεται συνήθως όταν συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, αλλά σε κάθε περίπτωση αναλυτικές πληροφορίες θα μπορείτε να λάβετε και από το διαδικτυακό μας τόπο.

Δικαίωμα πρόσβασης

Η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων σας δίνει το δικαίωμα να ζητήσετε να δείτε και να λάβετε ένα αντίγραφο από κάθε προσωπική πληροφορία που διατηρούμε για εσάς. Για να ανταποκριθούμε όμως στο αίτημά σας αυτό ενδεχομένως να χρειαστούμε επιπλέον πληροφορίες (π.χ. για την ταυτοποίηση του υποκειμένου και για να βεβαιωθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποστέλλονται σε λάθος άτομο). Όπου είναι δυνατόν, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που διαθέτουμε μέσω του λογαριασμού. Θα φροντίσουμε μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε σχετικό αίτημα, εκτός αν για αντικειμενικούς λόγους μπορεί να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο, οπότε και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Δικαίωμα διόρθωσης

Μπορείτε να μας ζητήσετε την διόρθωση – επικαιροποίηση των στοιχείων σας αν είναι ανακριβείς ή ελλιπείς. Αν έχουμε διαβιβάσει τις πληροφορίες σε άλλους, θα λάβουμε μέτρα για να ειδοποιηθούν και να προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και αυτοί. Εάν διαπιστώσουμε ότι οι πληροφορίες δεν πρέπει να αλλάξουν, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός ενός μηνός για να εξηγήσουμε την απόφασή μας.

Δικαίωμα διαγραφής

Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που έχουμε λάβει δεν θα παραμείνουν και δεν θα επεξεργαστούν για περισσότερο χρονικό διάστημα από ότι είναι απαραίτητο. Όμως εφόσον έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, το ‘epirus-watters’ θα προβεί στην άμεση διαγραφή τους. Αυτό θα συμβαίνει ιδίως στις εξής περιπτώσεις:

 • Δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο είχαν συλλεχθεί αρχικά ∙ Συναινέσατε στην συλλογή και την επεξεργασία αρχικά και μεταγενέστερα αλλάξατε γνώμη
 • Δηλώσαμε ότι θα τα χρησιμοποιήσουμε για να εξυπηρετήσουμε τα δικά μας «νόμιμα συμφέροντα», τα οποία πλέον έχουν εκλείψει και δεν υπάρχει κανένας άλλο λόγος να διατηρούμε τα δεδομένα σας.
 • Έχετε βάσιμο λόγο να πιστεύετε ότι χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα σας παράνομα ∙ Έχετε τεκμηριωμένα την άποψη ότι έχουμε υποχρέωση κατά το νόμο να διακόψουμε την επεξεργασία και να πάψουμε να έχουμε τα δεδομένα σας.
 • Τα δεδομένα αναφέρονται σε ανήλικο για τον οποίο δεν υπάρχει η δυνατότητα εκ του νόμου για την επεξεργασία των δεδομένων του.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις που οι ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις (π.χ. φορολογικές), απαιτούν την υποχρεωτική διατήρηση των δεδομένων, ενδέχεται να απαγορεύεται η διαγραφή των δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για πόσο διάστημα. Ενώ μπορεί επίσης να αρνηθούμε να διαγράψουμε δεδομένα αν δεν υπάρχει σαφής λόγος ή αν το αίτημα ήταν υπερβολικό.
Εάν έχουμε διαβιβάσει τις πληροφορίες σε άλλους, θα λάβουμε μέτρα για να ειδοποιηθούν και να προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και αυτοί.
Θα φροντίσουμε μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε σχετικό αίτημα, εκτός αν για αντικειμενικούς λόγους μπορεί να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο, οπότε και θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στον διαδικτυακό μας τόπο στην αντίστοιχη ενότητα για να επιλέξετε την κατάλληλη φόρμα. Αν όμως έχουμε βάσιμες αντιρρήσεις, θα σας εξηγήσουμε την απόφασή μας.
Λάβετε υπόψη σας, ότι σε περίπτωση που συμμορφωνόμαστε με ένα αίτημα, ίσως εξακολουθήσουμε να είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε κάποιες πληροφορίες πχ το ότι υποβάλλατε το σχετικό αίτημα και ότι ανταποκριθήκαμε.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας από το ‘epirus-watters’ των προσωπικών σας δεδομένων και το ‘epirus-watters’ θα προβεί στον άμεσο περιορισμό της επεξεργασίας αυτών, τουλάχιστον για να εξετάσει το αίτημά σας, για περιορισμό, διόρθωση ή να σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δ.Π.Χ..

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Για Δ.Π.Χ. για την επεξεργασία των οποίων χρησιμοποιούμε υπολογιστικά συστήματα, είτε σύμβασης είτε με την συναίνεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε να σας δώσουμε τα σχετικά δεδομένα σε μία από τις ευρέως διαδεδομένες μορφές ανάγνωσής τους πχ σε αρχείο XML.

Δικαίωμα να αντιταχθείτε

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δ.Π.Χ. στην οποία προβαίνουμε:

 • για την εκπλήρωση καθήκοντος που μας έχει ανατεθεί και εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων ∙ για σκοπούς διαφήμισης/μάρκετινγκ
 • για επιστημονική ή ιστορική έρευνα και στατιστικές.

Δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας, εάν:

 • υπάρχει επιτακτικός και νόμιμος λόγος ο οποίος υπερισχύει
 • για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός ενός μηνός για να εξηγήσουμε την απόφασή μας.

Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας το ‘epirus-watters’ έχει δικαίωμα να αξιοποιεί την τεχνολογία προκειμένου να παίρνει αποφάσεις που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα υποκείμενα σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα ενδέχεται να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ όταν

 • είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του ‘epirus-watters’ και εσάς
 • βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση σας
 • επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή ή την Ελληνική νομοθεσία

Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη τεχνολογία θα έχει γίνει έχοντας λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, παρέχοντας και την κατάλληλη ενημέρωση δηλ. Τι πληροφορίες χρησιμοποιούμε, για ποιο σκοπό και τις επιπτώσεις. Μπορείτε να μας ζητήσετε να επανεξετάσουμε την απόφαση με
την ανθρώπινη συμμετοχή.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Αφού ενημερωθείτε από τον διαδικτυακό μας τόπο, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας μπορείτε:
Να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ‘epirus-watters’, στη διεύθυνση st.ioannou@hcmr.gr
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Α.Π.Δ.Π.Χ. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα: LinkedInPrint