Σκοπός του έργου

Σκοπός του έργου είναι η εγκατάσταση ενός δικτύου αυτόματων σταθμών ποιότητας και ποσότητας υδάτων σε ποταμούς της Ηπείρου και η ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για γεγονότα πλημμύρας/ξηρασίας και ρύπανσης υδάτων.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε αρχικά μια πολυκριτηριακή ανάλυση των χαρακτηριστικών των λεκανών απορροής ποταμών της Ηπείρου προκειμένου να εντοπιστούν οι περιοχές που πρέπει να παρακολουθούνται λόγω επικινδυνότητας ρύπανσης ή/και πλημμυρών/ξηρασίας.

Έπειτα, εγκαταστήθηκαν 10  αυτόματοι σταθμοί (δείτε εδώ) που καταγράφουν τουλάχιστον σε ωριαία βάση κρίσιμες παραμέτρους όπως στάθμη/παροχή υδάτων και φυσικοχημικά (pH, θερμοκρασία νερού, ηλ. αγωγιμότητα, διαλυμένο οξυγόνο) και αποστέλλουν τα δεδομένα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο σε διαδικτυακή πλατφόρμα αποθήκευσης και δημοσιοποίησης δεδομένων.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει σε κάθε ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά μηνύματα, όταν υπάρχει υπέρβαση τιμής σε κάποια από τις μετρούμενες παραμέτρους, ώστε να γνωστοποιείται εγκαίρως η πιθανότητα επερχόμενης ρύπανσης υδάτων ή/και πλημμύρας/ξηρασίας.

Τα δεδομένα καταγραφής, θα είναι ανοικτά προς κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, ενώ θα δημοσιοποιούνται και στην υπάρχουσα σχετική υποδομή του τομέα Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ.

υπόδηγμα παρουσίασης μετρήσεων

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα: LinkedInPrint