1ο Δελτίο Τύπου

1ο Δελτίο Τύπου

Ανάβυσσος, 24/07/2023

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ, https://imbriw.hcmr.gr/) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) έχει
αναλάβει και υλοποιεί το έργο με τίτλο: «Floods-Tech – Παρακολούθηση υδάτων με
σύγχρονες τεχνολογίες για τη διαχείριση κινδύνου από φυσικές και ανθρωπογενείς
καταστροφές
». Η δράση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο μέσω του χρηματοδοτικού
προγράμματος ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2023 (Άξονας
Προτεραιότητας 2: ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) και έχει διάρκεια 18 μήνες.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία ενός σύγχρονου δικτύου
αυτόματων σταθμών παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας υδάτων και η ανάπτυξη
συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για γεγονότα πλημμύρας/ξηρασίας και ρύπανσης
υδάτων σε ποταμούς της Ηπείρου. Το έργο εστιάζει στους ποταμούς Καλαμά, Λούρο και σε
τμήματα του Αράχθου, όπου υφίστανται σημαντικές πηγές ρύπανσης αλλά και πλημμυρικό
κίνδυνο.

Πρόκειται για ένα επιχειρησιακό δίκτυο παρακολούθησης που θα καταγράφει σε
πραγματικό χρόνο, δεδομένα για την ποσοτική (στάθμη και παροχή νερού) καθώς και την
ποιοτική κατάσταση των υδάτων (pH, θερμοκρασία νερού, ηλεκτρ. αγωγιμότητα και
διαλυμένο οξυγόνο), ενώ θα παρέχει υποστήριξη σε δημόσιους φορείς, ερευνητές,
μηχανικούς και ενδιαφερόμενους για την μελέτη, σχεδιασμό μέτρων αποκατάστασης και
διαχείριση των υδατικών πόρων.

Επιπλέον το δίκτυο παρακολούθησης θα περιλαμβάνει τη μετάδοση δεδομένων σε ωριαία
βάση και τη δημοσιοποίηση τους σε ειδική πλατφόρμα οπτικοποίησης δεδομένων με
ελεύθερη πρόσβαση για κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ θα αναπτυχθεί και σύστημα
προειδοποίησης υδροπεριβαλλοντικών κινδύνων με αποστολή ειδοποιήσεων σε περίπτωση
υπέρβασης ορίων ασφαλείας σε φαινόμενα πλημμύρας, ξηρασίας και ρύπανσης υδάτων.
Επιπρόσθετα, θα υλοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις φορέων για τη λειτουργία του
δικτύου και τη δυνατότητα εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των σχετικών δεδομένων του,
δράσεις ευαισθητοποίησης μαθητών/τριων, καθώς και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας
μέσω ημερίδων παρουσίασης της δράσης και των ωφελειών της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Δρ. Ηλία
Δημητρίου (elias@hcmr.gr), τηλ. 2291076389, Τομέας Εσωτερικών Υδάτων – ΙΘΑΒΙΠΕΥ,
Ανάβυσσος Αττική.

Κατεβάστε το 1ο Δελτίο Τύπου εδώ.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα: LinkedInPrint
Δημοσιεύτηκε στη κατηγορία Νέα