Προσδιορισμός θέσεων εγκατάστασης αυτόματων σταθμών

Οι θέσεις εγκατάστασης των αυτόματων σταθμών παρακολούθησης των υδρολογικών μεταβλητών και παραμέτρων ποιότητας των υδάτων, καθορίστηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών του έργου και παρουσιάζονται σε τεχνική έκθεση.

επιλογή τοποθεσίας σταθμού

Κριτήρια που αφορούν τις υφιστάμενες σχετικές υποδομές, τις περιοχές υψηλού κινδύνου πλημμύρας, όπως προσδιορίζονται στις μελέτες της Οδηγίας για τις πλημμύρες, τις ρυπαντικές πιέσεις, όπως καταγράφονται στα σχέδια διαχείρισης της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα, καθώς και άλλα κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια,  λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό των θέσεων παρακολούθησης.

Στο πλαίσιο αυτό, επιλέχθηκαν και προτεραιοποιήθηκαν οι πιο ευάλωτες περιοχές με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια, ενώ η ακριβής τοποθεσία κάθε σταθμού, με την αντίστοιχη αιτιολόγηση θα παρουσιάζεται στο σχετικό παραδοτέο.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα: LinkedInPrint