Υποδομή σταθμών ΕΛΚΕΘΕ

Ένταξη των αυτόματων σταθμών στην υπάρχουσα υποδομή του ΕΛΚΕΘΕ

Τα δεδομένα των σταθμών παρακολούθησης θα μεταδίδονται τηλεμετρικά στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου υποδοχής (σε τουλάχιστον ωριαία βάση), και θα ενσωματώνονται άμεσα στην σχετική βάση δεδομένων. Οι μηχανισμοί ελέγχου του συστήματος θα εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του δικτύου και σύγχρονα εργαλεία λογισμικού θα ανιχνεύουν ενδεχόμενες δυσλειτουργίες σε συγκεκριμένους αισθητήρες ή /και καταγεγραμμένες τιμές, ενημερώνοντας τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον Διαχειριστή του Συστήματος ώστε να προχωρούν σε ενέργειες επισκευής/συντήρησης, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

σύστημα οπτικοποίησης δεδομένων

Τα δεδομένα μετά από έναν αυτοματοποιημένο έλεγχο ποιότητας, θα δημοσιοποιούνται μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας που θα παρουσιάζει τις μετρήσεις με χάρτες, διαγράμματα και πίνακες που θα είναι εύληπτοι και φιλικοί προς το ευρύ κοινό. Τα ολοκληρωμένα δεδομένα για τις ποσοστικές και ποιοτικές παραμέτρους θα είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα στο κοινό μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του έργου.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα: LinkedInPrint