Αναμενόμενα αποτελέσματα

Στην περιοχή της Ηπείρου και συγκεκριμένα στους ποταμούς Καλαμά, Λούρο και σε τμήμα του Αράχθου, δεν υφίστανται δίκτυα καταγραφής και παρακολούθησης υδάτων που να λειτουργούν σε επιχειρησιακή βάση, ενώ παράλληλα η Δυτική Ελλάδα αποτελεί μια γεωγραφική περιοχή της χώρας μας, η οποία δέχεται σημαντικές βροχοπτώσεις ενώ παράλληλα παρατηρούνται και μεγάλες πηγές ρύπανσης (γεωργία, αστικά/κτηνοτροφικά λύματα, βιομηχανίες τροφίμων, κτλ).

Η δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία ενός δικτύου αυτόματων σταθμών που θα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο, όλες τις ουσιώδεις παραμέτρους (στάθμη, παροχή, θερμοκρασία, κλπ.), για την ποσοτική εκτίμηση των υδάτων των ποταμών Καλαμά, Αράχθου και  Λούρου καθώς και αβιοτικές παραμέτρους για την ποιότητα τους, κρίνεται απαραίτητη.

 Το δίκτυο αυτό με την εγκατάσταση 10 αυτόματων σταθμών σε καίρια σημεία των ποταμών, μπορεί να παρέχει στήριξη σε δημόσιους φορείς, ερευνητές, μηχανικούς και ενδιαφερόμενους για:

  • τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων σχεδιασμού και διαχείρισης των υδατικών αποθεμάτων.
  • την πρόβλεψη και την ανάληψη μέτρων για τον έγκαιρο μετριασμό των επιπτώσεων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές (πλημμύρες, ξηρασία, ρύπανση υδάτων, κλπ.).
  • την εκτίμηση και κατανομή των περιβαλλοντικών απαιτήσεων νερού και
  • τον σχεδιασμό έργων υδρομάστευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας

Μέσω της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για θέματα παρακολούθησης των υδάτων και με τη βοήθεια του δικτύου των αυτόματων σταθμών που αποτελούν ένα εργαλείο για την προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα κινδύνων, μπορεί να επιτευχθεί:

  • ευαισθητοποίηση για τη μείωση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές
  • απόκτηση γνώσεων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και την κλιματική αλλαγή
  • κατανόηση της αξίας της πρόληψης από φυσικές καταστροφές

Η βιωσιμότητα του έργου στα επόμενα χρόνια, θα εξασφαλιστεί μέσω της υποστήριξης του τομέα Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ που συντηρεί σχετική υποδομή σε Εθνικό επίπεδο και υλοποιεί επιχειρησιακό πρόγραμμα παρακολούθησης της οικολογικής κατάστασης των ποταμών της χώρας, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας για τα Ύδατα (2000/60/ΕΕ, https://wfd.hcmr.gr/). Μέσω των δραστηριοτήτων αυτών θα εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης υδάτων σε μακροχρόνια βάση.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα: LinkedInPrint